Generelle Betingelser

§1 Betingelsernes gyldighed

AP Grading’s tjenester og tilbud leveres udelukkende på grundlag af vores vilkår og betingelser, der er anført nedenfor. AP Grading’s ydelser og varer omfatter bl.a. tilstandsvurdering (“Grading”) af genstande og objekter, som også udelukkende udføres i overensstemmelse med de her anførte vilkår og betingelser. Den version, der er gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er i hvert enkelt tilfælde afgørende. Forbrugere i henhold til disse vilkår og betingelser er fysiske personer, med hvem der indgås forretningsforbindelser, uden at de kan tilskrives en erhvervsmæssig eller selvstændig erhvervsaktivitet. Iværksættere i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt, er fysiske eller juridiske personer eller juridiske partnerskaber med retsevne, med hvem der indgås forretningsforbindelser, og som handler som led i udøvelsen af deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed. Kunder i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i disse vilkår og betingelser, er både forbrugere og iværksættere. Afvigende, modstridende eller supplerende almindelige forretningsbetingelser bliver ikke en del af kontrakten, medmindre deres gyldighed udtrykkeligt og skriftligt er godkendt af os.

§2 Tilbud og indgåelse af kontrakt

Vores tilbud er uden forbehold og uforpligtende. Vores præsentationer af ydelser og varer på internettet eller ved andre optrædener (f.eks. messer, udstillinger osv.) udgør ikke et tilbud, men en uforpligtende opfordring til kunden om at afgive et tilbud til eller bestille hos AP Grading. Dette omfatter udtrykkeligt også kundens fremsendelse af varer med henblik på en klassificering af AP Grading. AP Grading forbeholder sig ret til at acceptere tilbud, der er indgivet til AP Grading. Tegninger, illustrationer, dimensioner, vægt og andre forestillinger er kun beskrivende og udgør navnlig ikke nogen garanti for egenskaber. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske såvel som andre ændringer i form, farve, vægt osv. inden for rammerne af det rimelige. Vi vil straks bekræfte kundens modtagelse af tilbud, ordrer og varer. Modtagelsesbekræftelsen udgør ikke en bindende accept af ordren. Modtagelsesbekræftelsen udgør kun en accept, hvis vi udtrykkeligt angiver dette. En telefonisk accept af en ordre udgør heller ikke en bindende accept fra vores side. Vi er berettiget til at acceptere det i ordren indeholdte kontrakttilbud inden for to uger. Ved tjenesteydelser og varer, der er bestilt elektronisk, er vi berettiget til at acceptere ordren inden for syv arbejdsdage efter, at vi har modtaget den. Accepten af kontrakttilbuddet skal ske skriftligt, digitalt eller i telexform. I tilfælde af omgående levering er accept af kontrakten stiltiende; den skriftlige form erstattes af den vedlagte faktura. Vi er berettiget til at nægte at acceptere ordren. Vores salgspersonale er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige underleverandøraftaler.

§3 Priser

De tilbudte priser er bindende. I tilfælde af særtilbud gælder den tilbudte pris kun for den særlige kampagne, der er begrænset. Prisen er inklusive den lovpligtige moms.

§4 Leverings- og udførelsestid

Datoer og leveringsfrister er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt. Vores angivelser af specifikke leveringstider og leveringsdatoer er under forudsætning af korrekt og rettidig levering fra leverandører og producenter. Dette gælder kun i det tilfælde, at AP Grading ikke er ansvarlig for manglende levering. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive informeret herom.

§5 Misligholdelse af accept

De lovbestemte bestemmelser finder anvendelse. I tilfælde af kundens forsinkede modtagelse er vi berettiget til efter udløbet af en frist (7 kalenderdage) at kræve enten et fast beløb på 25 % af den aftalte købspris eller erstatning af kunden for den faktisk opståede skade. Kunden er berettiget til at bevise, at der er opstået en mindre skade eller ingen skade.

§6 Risikoovergang

For forbrugere overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne og alle de ydelser, som AP Grading leverer, også til forbrugeren i tilfælde af postordrekøb ved overdragelse af varerne og ydelserne til den af forbrugeren angivne transportør (f.eks. postvæsen, pakketjenester, jernbane, andre logistikudbydere, fragtfirmaer eller lignende). AP Grading anbefaler i princippet, at der indgås transportforsikringer i forhold til varernes værdi. For iværksættere overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne til iværksætteren ved overdragelse, ved salg ved levering til et andet sted end opfyldelsesstedet, ved levering af varerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen. Overdragelsen er den samme, hvis kunden er i restance med at acceptere.

§7 Garanti

AP Grading garanterer korrekt udførelse af ordrer og bestillinger. For forbrugere gælder en garantiperiode på 24 måneder for varer og tjenesteydelser. For iværksættere er garantiperioden 6 måneder. Gradueringer udføres alle uafhængigt af hinanden. Det er sikret, at hver sortering genkontrolleres af mindst tre medarbejdere.

§8 Betaling

Fakturaer skal betales ved bankoverførsel, betaling med kreditkort, Paypal, kontant forudbetaling, kontant ved levering eller ved afhentning, medmindre andet er aftalt. Levering sker altid fragtfrit, dvs. på kundens regning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Varerne forsikres mod transportskader, hvis kunden ønsker det, og der betales for det. En betaling anses først for at være foretaget, når vi kan disponere over beløbet.

§9 Begrænsning af ansvar

Erstatningskrav mod AP Grading på grund af krænkelse af juridiske eller kontraktlige forpligtelser eller af andre årsager er udelukket, medmindre skaden skyldes groft uagtsom eller forsætlig adfærd fra AP Grading’s side. Ansvaret for eventuelle følgeskader er under alle omstændigheder udelukket. I tilfælde af lettere uagtsomme pligtforsømmelser er vores ansvar og vores stedfortræderes ansvar begrænset til den forudsigelige, kontrakttypiske, direkte gennemsnitlige skade. I tilfælde af let uagtsomme tilsidesættelser af forpligtelser, der ikke er væsentlige for kontrakten, og hvis tilsidesættelse ikke bringer opfyldelsen af kontrakten i fare, er vi og vores stedfortrædere ikke ansvarlige.

§10 Databeskyttelse og indsigelsesret

.
De data, der er nødvendige for transaktionen, vil blive gemt af os og anvendt i forbindelse med ordrebehandling.

§11 Fortrydelsesret

Ret til fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for fjorten dage uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget eller har taget varerne i besiddelse af dem.

For at udøve din fortrydelsesret skal du ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) informere os om din beslutning om at fortryde denne kontrakt.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

§ 12 Tvister i forbindelse med en online-købsaftale

.
I tilfælde af tvister i forbindelse med en online-købsaftale eller en online-tjenestekontrakt har kunden og AP Grading mulighed for at benytte EU-Kommissionens online-tvistbilæggelse, som kan nås på: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§13 Brugsret

.
Kunden accepterer, at de genstande, der er klassificeret af AP Grading, kan afbildes på AP Grading’s websted eller andre informationsmedier med henblik på at præsentere AP Grading’s service.

§14 Afsluttende bestemmelse

Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse. For forbrugere, der ikke indgår deres aftale i erhvervsmæssigt øjemed, gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted. Bestemmelserne i FN’s købekonvention finder ikke anvendelse. Hvis kunden er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, er vores forretningssted den eneste kompetente domstol for alle tvister i forbindelse med aftalen. Det samme gælder, hvis kunden ikke har en almindelig værneting i Tyskland, eller hvis kundens bopæl eller sædvanlige opholdssted er ukendt på tidspunktet for sagsanlægget. Hvis enkelte bestemmelser i kontrakten med kunden, herunder disse generelle betingelser, er eller bliver helt eller delvist ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Den helt eller delvist ugyldige bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, hvis økonomiske succes kommer så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelses.